Sajda E Tilawat ke Masail

Sajda E Tilawat ke Masail

Jawab :

1. Sajda e tilawat wajib he.

2. Mustahab ye he k jab sajda e tilawat ka irada kare to khada ho jaye or phir sajda kare or sajda karne k baad phir khada ho jaye.

3. Agar bethe huwe sajde me gaya or sajda k baad phir betha raha tab bhi koi haraj nahi he.

-(masaaile tarawih:100)

Hanfiya k nazdik kul 14 sajde he, sura e hajj (para17) ka aakhri sajda hanfiya k nazdik wajib nahi,

namaz k bahar tilawat me usko bhi kar le to behtar he.

-(ma’akhuz az imdadul fatawa)