Roze ki Halat me inhaler ka istemal

Dawa ya pani ki bhap ke bhaparah or bukharat lene se roza fasid ho jayega,

yahi hukam asthma (dam) me taskin or aaram ke aala (device) “inhaler” ka he.

لو ادخل حلقه الدخان اي باي صورة كان الادخال ۔۔۔۔۔۔۔افطر لامكان التحرز منه۔

شامي زكريا:3/366 )-

Note:

Agar koi damah (asthma) ka mariz inhaler ke istemal ke bager reh hi nahi sakta ho or bazahir uska badan saalim or tandurust ho to wo kya kare?

is bare muaasir muftiyane kiram ki 3 raay he:

  1. ek raay to ye he ke aisa shakhs mutlaqan mazur ke hukm me he ke wo sare dast roza na rakhe or sehat hone ke baad qaza kare ya fidya de. barre sagir ke aksar muftiyane kiram or misr o sham ke mumtaz or muhaqqiq ulama masalan Dr.wahabah zuhaili, Dr. muhammad alalfi, or shaikh muhammad mukhtar al-salami ki raay yahi he.
  2. or dusri raay ye he ke “inhaler” se roza fasid nahi hota, lihaza mazkura shakhs “inhaler” ke istemal ke sath roza rakh sakta he,uska roza durust ho jayega, baad me qaza bhi lazim na hogi.                                                      muta’ddi Arab ulama masalan:shaikh abdul aziz bin baaz,shaikh muhammad bin salih al-uthaimin,shaikh abdullah bin jabrin wagera ki raay yahi he.
  3. or tisri raay ye he ke aise shakhs ko inhaler ke istemal ke sath sath roza rakhne ka hukam diya jayega ;          lekin sehat ke baad ehtiyatan qaza ka hukam hoga,or agar wafat tak sehat mand na ho sake to fidya ada kare.is tisri raay me ziyada ehtiyat he.

-(dekhye muftiratus siyamil muasarah:39.44), (murattib)(kitabul masail:2/162)

واللہ تعالیٰ اعلم