Haiz ke Dino me Hari Mehndi Lagana

Haiz ke Dino me Hari Mehndi Lagana

Suwal: Ek zaruri baat ye malum karni he ke haiz ke dino me hari mehndi laga sakte he ya nahi ?

Baaz log kehte he ke in dino me mehndi lagane se mehndi ki be adabi hoti he kya ye sahih he?

Ya ye ke mehndi har halat me laga sakte he kya hukm he?

quran o sunnat ki roshni me jawab ka khulasa inayat farmaye nawazish hogi?

Jawab: Haiz ke dino me har mehndi lagane me koi haraj nahi usme koi be Adabi lazim nahi aati,

haiz ki napaki zahiri nahi balke batini or hukmi he, zahiri badan bila wajah napak qarar nahi diya ja sakta.

جنب اختضب واختضبت امراته بذلك الخضاب قال اب يوسف

:لا باس به۔:

عالمغيري :5/359

(deeni masail unka hal:18)-