Dulhe ka Nikah Khwani ke Moqe par Do Rakat Shukrana Ada karna

Dulhe ka Nikah Khwani ke Moqe par Do Rakat Shukrana Ada karna

Suwal: Nikah se pehle nosha (dulha) ko qazi saab 2 rakat shukrana ada karte he?

Uski sharee hesyat kya he?

Jawab: khushi ke moqe par namaz e shukr ada karna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam se sabit he.

-(Majmauz zawaid:: 2 /282)

Isliye uske parhne ki gunjaish he,

Albatta khas is moqe par namaz ada karna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya sahaba se sabit nahi,

or aajkal baaz jagaho par usko riwaj bana liya gaya he pas jaha ye tor Riwaj ke is tarah namaz ada ki jati ho,

waha na parhna behtar he.

-(Kitabul fatawa: 2/386)