Aurate Jumma ke Din apni Namaz kis Azan ke Baad Parhe

Suwal:

Aurate jumma ke din apni namaz kis azan ke baad parhe ?

Jawab:

Jumma ki namaz me do azane hoti he,

mardo par dusri azan ki pabandi zaruri he aurato par pehli dusri azan ki koi pabandi nahi,

waqt hone ke baad Aurat Zohar ki namaz parh le.