Ghair Muqallideen Ahle Hadees

Ghair Muqallideen Ahle Hadees Bhaiyo ki Quraan aur Saheeh Hadees se Mukhalifat aur Zaeef Hadeeso par Amal.

Mohtaram Baraadaraane Islaam !

Maujuda Daur Ke Ghair Muqallideen Bhai ( Jo Apne Aap Ko Bade Fakhar Se Ahle Hadees Kehte Hai) Dawa Toh Yeh Karte Hai Ke Wo Har Saheeh Hadees Par Amal Karte Hai Aur Zaeef Ahadees Ko Nahi Maante Isi Ke Saat Hanafiyo Ko Zaeef Hadeeso Par Amal Ka Tana Dete Rehte Hai. Lekin Jab Unka Haqiqi Chehra Dekha Jaata Hai Toh Maloom Hota Hai Ke Wo Quraan Aur Kai Saheeh Hadeeso Ki Muqaalifat Karte Hai Aur Bahut Saari Zaeef Hadeeso Par Amal Karte Hai.

Namune Ke Taur Par Chand Hadeese Zikr Ki Jaati Hai.

1).Quran Majeed Me Allah Talaa Wajeh Hukum Hai Ke:

“Jab Koi Mard Apni Biwi Ko Teesri Talaq De De Toh Wo Aurat Us Mard Ke Liye Halaal Nahi Hai,

Yaha Tak Ke Wo Aurat Kisi Dusre Mard Se Nikah Karle.”

-(Al Baqarah:230 ).

Isko Halala Kaha Jaata hai aur Ahnaaf Bhi Yahi Kehte Hai.

Lekin Maujuda Ghair Muqallideen Hazraat, Fiqa Hanafi Ke Kitaab Wa Sunnat Ke Mutabiq Is Masle ka Mazaaq Udaate Hai. (Dekhiye: Ghair Muqallideen Ki Kitabein : Halale Ki Churi Wagaira).

2).Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan Hai:

Jab Imaam Quraan Padhe(Yaani Sureh Fatiha Aur Dusra Surah Padhe) Toh Tum Khamosh Raho.

-(Saheeh Muslim: Hadees 404).

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Khilaaf Ghair Muqallideen Ahle Hadees Imam Ke Qirat Ke Waqt Khamosh Rehne Ke Bajai Quraan Padhte Hai

3).Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai:

Us Shaks Ki Namaz Nahi Jo Sureh Fatiha Aur Uske Saat Dusra Surah Na Padhe.

-(Saheeh Muslim Hadees :394 ).

Is Saheeh Hadees Ke Bar-Qilaaf Ghair Muqallideen Imam Ke Peeche Sirf Sureh Fatiha Padhkar Khamosh Baith Jaate Hai Aur Dusra Surah Nahi Padhte, Lehaza Dusra Surah Padhe Be-Ghair In Hazraat Ki Namaz Kaise Qubool Hogi .?

4).Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ruku Me Jaate Waqt Aur Se Sar Utaate Waqt,

Sajde Me Jaate Waqt Aur Sajdo Se Sar Utaate Waqt Dusri Aur Chouthi Rakaat Ke Liye Khade Hote Waqt Bhi Rafedain Karte The.(Apne Dono Haat Utathe The).

-(Nasai: Hadees 1087 ).

Lekin Hindustaani Ahle Hadees Is Saheeh Hadees Par Amal Karte Huve Sajdo Me Jaate Waqt Aur Utte Waqt Aur Dusri Aur Chouthi Rakaat Ke Liye Khade Ote Waqt Aur At-Tahiyaat Ke Liye Baitte Waqt Har Chiz Rafe-Dain Nahi Karte Gooya Ke Inhone Ne Is Saheeh Hadees Ki Muqalifat Ki Qasm Khaali Hai.

5).Hazrat Alqama Rh.Farmate Hai Ke:

Jaleel Ul Qadar Sahabi E Rasool Hazrat Abdullah Bin Masood Radhi Allah Anhu Ne Namaz Padhi Aur Sirf Ek Martaba (Takbeer E Tahrima Ke Waqt) Haat Uthayee

-(Trimizi Hadees: 257)

Alama Naasir Uddin Albaani Likhte Hai:

Bilaashuba Yeh Hadees Bilkul Saheeh Hai Aur Jo Log Is Hadees Ko Zaeef Kehte Hai Unki Baat Be-Daleel Hai.

-(Mishkaat Ma-Aa Tehqeequl Albaani 254/1).

Ahle Hadees Hazraat Ek Namaz Bhi Is Saheeh Hadees Ke Mutabiq Nahi Padhte Balke Is Saheeh Hadees Par Amal Karne Ke Bajaye Is Ko Zaeef Hadees Saabit Karne Ki Sar Tord Koshish Karte Hai.

6).Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad E Mubarak Hai:

Jo Shaks Imam Ke Peeche Namaz Padhe Toh Imam Ki Qirat Muqtadi Ki Qirat Hai.

-(Muwatta Imam Muhammed : Safa : 94 , Musannaf Ibn Abi Shaiba: 377/1 , Musanad E Ahmed Bin Manii: 339/3 )

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Bar Qilaaf Firqa E Ghair Muqallideen Ahle Hadees Ke Log Imam Ki Qirat Muqtadiyo Ke Liye Kaafi Nahi Maante.

7).Bukhari Shareef Ki Hadees:

Us Shaks Ki Namaz Nahi Jo Surah Fatiha Na Padhe Ka Matlab Bayaan Karte Huve Sahabi E Rasool Hazrat Jabir Bin Abdullah Rdh. Farmaate Hai:

Magar Yeh Ke Wo Imam Ke Peeche Namaz Padh Raha Ho

-(Tirmizi 71/1 , Muwatta Imaam Malik: 66)

Ghair Muqallideen Ahbaab Sahabi Rdh.

Ki Tashrii Ko Qubool Karne Ke Bajai Imam Bukhari Rh. Ke Tarjumatul Baab Ko Zyada Tarjii Dete Hai.

Read More.. 

8).Allah Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tahajjud Me Kabhi 10 Rakaat

-(Bukhari: Hadees 1170) ,

Kabhi 12 Rakaat

-( Bukhari Hadees : 996)

Aur Kabhi 14 Rakaat Bhi Padha Karte The.

-(Kitaab Al Zaud : 145 )

In Saheeh Hadeeso Ke Bar-Qilaaf Firqa Ahle Hadees Ke Afraad Jo Tahajjud Aur Taraveh Ko Ek Hi Namaz Kehte Hai , Saal Par Hatta Ke Ramzaan Ke Mubarak Mahine Me Bhi Taraveh Sirf 8 Rakaat hi Padhte Hai ,

aur 8 se Zyada Padhne Walo ko Biddati aur 20 Rakaat Taraveh Ko Biddat E Umri Kehte Hai.

-(Nauzbillah).

9).Hazrat Aisha Siddiqua Rdh. Bayaan Farmaati Hai Ke:

Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam 3 Rakaat Witr Padhte The.

-(Saheeh Bukhari: Hadees 1147)

Aur Witr Me 2 Rakaat Ke Baad Salaam Nahi Phairte The.

-(Sunan Nasai:Hadees 1700 , Mustadrak Haakim)

In Saheeh Tareen Hadeeso Ke Bar Khilaaf Ghair Muqallideen Ek Rakaat Witr Padhte Hai Aur Agar Kabhi 3 Padhte Toh 2 Rakaat Ke Baad Salaam Phair Dete Hai.

10).Hazrat Anas Rdh Farmaate Hai Ke:

Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Dua E Qunoot Ruku Se Pehle Padhte The.

-(Saheeh Bukhari:Hadees 1002)

Bukhari Shareef Ki Is Saheeh Hadees Ke Khilaaf Ghair Muqallideen Ahbaab Ruku Ke Baad Dua E Qunoot Padhte Hai.

11).Hazrat Wayl Bin Hujr Rdh. Bayaan Farmaate Hai Ke:

Rasool E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Namaaz Me (Surah Fatiha Ke Baad) Aahista Ameen Kahi

-(Mustadrak Hakim: 181/2: Hadees : 2948 ),

Imam Haakim Rh. aur Alama Zehbi Rh.Farmaate Hai Ke yeh Hadees Bukhari Wa Muslim Ki Shart Ke Mutaabiq Bilkul Saheeh Hai.

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Ahle Hadees Mard aur Khwateen Cheekh Kar Ameen Kehte Hai Halaake Unki Tarah Cheekh Kar Ameen Kehna Kisi Saheeh Hadees Se Sabit Nahi Hai.

12.Hazrat Umar Farooq Rdh. Gawaahi Dete hai ke Ke:

Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke:

Fajr Ki Namaaz Ke Baad Suraj Nikalne Tak Koi Namaaz Padhne Se Manaa Farmaaya.

-(Saheeh Bukhari : 581).

Hazrat Abu Hurairah Rdh. Se Rivayat Hai Ke:

Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke Jo Fajar Ki Sunnatein Na Padhe Toh Wo Unko Suraj Nikalne Ke Baad Padhe.

-(Sunan E Tirmizi 96/1 , Hadees : 423 , Hasan Saheeh).

In Dono Saheeh Hadeeso Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Ka Amal Yeh Hai Ke Wo Namaz E Fajr Se Pehle Sunnat Na Padhne ki Surat Me Farz Ke Fauran Baad Sunnatein Padhlete Hai.

13).Hazrat Abdullah Bin Zubair Rdh. Farmaate Hai Ke:

Allah Ke Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam At-Tahiyaat Padhte Waqt Ungli Nahi Hilaate The.

-(Abu Dawud Hadees : 984).

Is Hadees Ko Imam Nawawi Ne Saheeh Kaha Hai.

-(Al Majmoo : 417 /3 ).

Is Saheeh Hadees Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Qaide Me Salaam Phairne Tak Apni Ungli Hilaate Rehte Hai.

14).Huzur E Aqdas Sallallahu Alaihi Wasallam Ke:

Zamane Me Agar Eid Juma Ke Din Aajaati Toh Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Sahaba Rdh. Eid Ki Namaz Aur Jume Ki Namaz Dono Padhte The.

-(Saheeh Muslim:878)

Is Saheeh Hadees Ke Bar-Qilaaf Ghair Muqallideen Ka Kehna Hai Ke Eid Agar Juma Ko Aajye Toh Namaz E Juma Maaf Hojaati Hai Balke Juma Chorne Par Sawaab Milta Hai.(Fatawa Naziriya).

15).Saheeh Hadeeso Se Saabit Hota Hai Ke:

Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Sahaba Rdh. Se Jab Bhi Koi Namaz Neend Ya Be-Daari Me Faut Hogayi Toh In Hazraat Ne Zaroor Uski Qaza Padhi.

-(Saheeh Bukhari:Hadees 595 To 598 , Saheeh Muslim , Sunan E Tirmizi 431/1)

Lekin In Saheeh Hadeeso Ke Bar-Qilaaf Maujuda Jamaat Ahle Hadees Ke Nazdeek Namaze Choot Jaye Toh Uski Qaza Ki Zarurat Nahi Rehti.

-(Fatawa Ahle Hadees).

16). Huzur Ne Ramzaan Ul Mubarak Me:

Sirf 3 Din Jamaat Ke Saat Taraveh Padhayi Aur Teesre Raat Bhi Sehri Tak Taraveh Padhaai Thi.

-(Bukhari).

Lekin Aaj Firqa E Ahle Hadees Ke Afraad Puraa Ramzaan Jamaat Ke Saat Taraveh Padhte Hai Aur Ek Raat Bhi Sehri Tak Nahi Padhte.

17).Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke:

Apni Aurto Masjid Ko Jaane Se Na Rook Lekin Unke Ghar Unke Liye Masjido Se Behtar Hai.

-(Mustadak Rak Haakim: Hadees 761 , Saheeh).

Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan Hai Ke:

Aurto Ki Sabse Behtirin Masjid Unke Ghar Ka Andruni Hissa Hai.

-(Mustadrak Haakim: Hadees 768 , Musnad E Ahmed).

Hazrat Aisha Rdh. Farmaati Hai Ke:

Agar Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Is Zamane Ki Aurto Ki Badli Huvi Halaat Dekhlete Toh Zaroor Unko Masjid Aane Se Maana Farmaa Dete.

-(Saheeh Bukhari: Hadees 869).

In Hadeeso Ke Bar-Qilaaf Aaj Kal Ke Ghair Muqallid Khwatein Bade Fakhar Se Masjid Aakar Namaz Padh Rahi Hai Aur Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Is Nasihat Ke bar-Qilaaf Besharmi Ke Saat Mardo Se Ijaazat Maag Rahi Hai.Jiski Waje Se Mard Unko Masjid Jaane Ki Ijaazat Dene Par Majboor Horahe Hai.

18). Hazrat Abu Ayub Ansaari Rdh. Farmaate Hai Ke:

Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Choti Aur Badi Zarurat Se Faarigh Hote Waqt Qible Ki Taraf Muh Ya Peet Karne Se Mana Farmaya

-(Saheeh Bukhari: Hadees 145 , Saheeh Muslim: Hadees 264).

In Saheeh Hadees E Shareef Ke Bar Qilaaf Maujuda Ahle Hadees Ke Nazdeek Zarurat Se Faarigh Hote Waqt Qible Ki Jaanib Muh Ya Peet Karna Jayez Hai.

19). Hazrat Aisha Rdh. Bayaan Farmaati Hai Ke:

Imaamo Ke Imam Hazrat Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam Namaz Me Quraan E Majeed Ki Qirat Alhamdullillahi Rabbil Alameen ( Yaani Surah Fatiha ) Se Shuru Farmaate The.

-(Saheeh Muslim)

Is Saheeh Namaz E Nabavi Ke Bar-Qilaaf Maujuda Ahle Hadees Hazraat Ka Kehna Hai Ke Surah Fatiha Qirat E Quran Me Daaqil Nahi.

20). Hazrat Wayl Bin Hujr Rdh. Farmaate Hai Ke:

Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Saat Namaaz Padhi Toh Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Apna Daya Haat Baaye Haat Par Rakhkar Seene Par Haat Padha.

-(Ibn Khuzaima)

Yeh Hadees Bilittefaaq Zaeef Hai Kisi Muhaddis Ne Is Hadees Ko Saheeh Nahi Kaha.

Is Ke Bawajuud Maujuda Ahle Hadees Log Apne Dawe Ke Barqilaaf Is Zaeef Hadees Par Amal Karte Hai Aur Saat Me Yeh Jhoot Bhi Bolte Hai ke Seene Par Haat Baandhne Ke Ahadees Saheeh Bukhari Me Bakasrat Hai.

-(Dekhiye Fatawa Naziriya)

Is Ke Alawa Seene Par Bandhne Ki Aur Hadeese Ghair Muqallideen pesh Karte Hai Lekin Sab Zaeef Hai

-(Dekhiye Daleel E Namaz , Ahle Hadees Chand Haqaaiq).

21). Ahle Hadees Hazraat Witr Ki Teesri Rakaat Me Ruku Ke Baad Dua Ki Tarah Dono Haat Utaakar Dua E Qunoot Padhte Hai.

Halaake Unka Yeh Amal Kisi Bhi Hadees Se Harghiz Saabit Nahi Hai Agar Koi Saheeh Hadees Unke Paas Hai -TohPesh Kare.

22).Ghair Muqallideen Imam Ke Peeche Qirat Karne Ki Daleel Yeh Pesh Karte Hai Ke:

Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Sahaba Rdh. Se Farmaya:

Imam Ke Peeche Kuch Na Padho Siwaye Sureh Fatiha Ke

-(Tirmizi , Abu Dawud)

Yeh Hadees Zaeef Hai. Alame Ibn Taimiya Rh. Farmate Hai:

Imam Ahmed Rh. Aur Dusre Muhaddiseen Ne Is Tarah ki AHadees Ko Zaeef Kaha Hai.

-(Fatawa Ibn Taimiya: 287/23)

23). Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Eid Ki Namaz Me 12 Takbireh Kahi 7 Pehli Rakaat Me Aur 5 Dusri Rakaat Me

-.(Ahmed , Ibn Maja)

Ghair Muqallideen Is Hadees Par Amal Karte Huve Eid Ki Namaz Me 12 Takbire Kehte Hai Halaake Yeh Hadees Zaeef Hai , Isi Tarah Tirmizi Ki Hadees Bhi Bahut Zaeef Hai.

24).Tamaam Aiyaam Tashreeq E Zabah Ke Din Hai.

-(Musnad E Ahmed , Ibn Majah).

Is Hadees Amal Karte Huve Ghair Muqallideen Ahle Hadees Ka Yeh Kehna Hai Ke Qurbaani Ke 4 Din Hai ,

Halaake Yeh Hadees Bilkul Zaeef Hai.

-(Tafseel Ke Liye Dekhe : Ahle Hadees ke Chand Haqaaiq).

25).Ghair Muqallideen Hazraat Se Agar Fajar Se Pehle Ki Sunnat E Mokida Choot Gayi Toh,

Wo Fajar Ki Farz Ki Namaz Ke Baad Fauran Baad Aada Karlete Hai Aur Iski Daleel Me Tirmizi Ki Hazrat Qais Rdh. Ki Ek Hadees Pesh Karte Hai.

Halaake Wo Hadees Zaeef Hone Ke Saat Bukhari Wa Muslim Ki Saheeh Hadees Ke Khilaaf Bhi Hai.

Inke Alawa Ghair Muqallideen Ke Aur Bahut Se Masail Hai Jo Quran Aur Saheeh Ahadees,

Ijma E Ummat Ke Khilaaf Hai, Unme Se Chand Yaha Ba-taur Namuna Naqal Kiye Gaye Hai.

Adyaan Batilah Aqaaid Bidaat or Rasme Dawah & Tableeg Gumrah Firqe Hadith & Sunnah Quran e Kareem Taqleed or Masalik
Abu Hanifa امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ تابعی سیرت امام ابوحنیفه درباره امام ابوحنیفه abu hanifa quotes abu hanifa mosque abu hanifa ra abu hanifa meaning abu hanifa book abu hanifa in hindi abu hanifa name abu hanifa ka bayan abu hanifa pdf abu hanifa ki taqreer abu hanifa bayan abu hanifa life history abu hanifa hadees abu hanifa wisdom abu hanifa facebook abu hanifa on yazid abu hanifa naat abu hanifa islamqa abu hanifa shia abu hanifa jiboni abu hanifa and imam bukhari abu hanifa and jafar sadiq abu hanifa alcohol abu hanifa academy abu hanifa aqeedah abu hanifa al-dinawari abu hanifa age abu hanifa al noman abu hanifa and the atheist abu hanifa an-nu‘man abu hanifa and the drunkard abu hanifa about shia abu hanifa and hadith abu hanifa and bahlool abu hanifa about music abu hanifa and riyazuddin ali abu hanifa afghan abu hanifa anas ibn malik imam abu hanifa's al-fiqh al-akbar explained imam abu hanifa about yazid abu hanifa books abu hanifa books pdf abu hanifa blackburn abu hanifa bangla abu hanifa ibn ali abu hanifa born in which hijri abu hanifa beer abu hanifa birthplace abu hanifa bangla book abu hanifa biography pdf abu hanifa biography in urdu abu hanifa bukhari abu hanifa baghdad abu hanifa books in english abu hanifa beard abu hanifah blackburn holidays abu hanifa blasphemy abu hanifa books name abu hanifa bidah abu hanifa centre abu hanifa criticism abu hanifa construction abu hanifa.com abu hanifah contact abu hanifa childhood abu hanifa chain abu hanifa college abu hanifa conference abu hanifah character imam abu hanifa contribution to islam sheikh abu hanifa contact number abu hanifa islam channel abu hanifa ruqya contact sheikh abu hanifa contact imam abu hanifa celebrate mawlid abu hanifa quran created imam abu hanifa college peshawar imam abu hanifa contribution imam abu hanifa clothes abu hanifa date of birth abu hanifa dinawari abu hanifa daughter abu hanifa debate abu hanifa drinking alcohol abu hanifa debate with shia abu hanifa dar al harb abu hanifa dream abu hanifa drunk neighbour abu hanifa died abu hanifa school dubai imam abu hanifa dawateislami imam abu hanifa dua imam abu hanifa deoband abu hanifa east ham abu hanifa exposed abu haneefa educational trust abu_hanifa_efendi musnad abu hanifa english imam abu hanifa exposed imam abu hanifa education imam abu hanifa era imam abu hanifa early life imam abu hanifa r jiboni musnad abu hanifa english pdf imam abu hanifa essay imam abu hanifa english imam e abu hanifa e waqia imam abu hanifa books english
امام ابو حنیفہ رح کا مقام ائمہ جرح و تعدیل کی نظر میں
حقیقت ڈاکٹر ذاکر نائیک حقیقت کے آئینہ میں ڈاکٹر ذاکر ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ذاکر نائیک ڈاکٹر ذاکر نایک ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ذاکر نائیک ڈاکٹر ذاکر نایک حقیقت ایمان حقیقت مرگ حقیقت نگاری حقیقت خلافت و ملوکیت حقیقت کی تعریف حقیقت شرک pdf حقیقت نه مجاز است حقیقت مانا حقیقت تلخ حقیقت به انگلیسی حقیقت محض حقیقت تلخ است حقیقت جو حقیقت تلخ به انگلیسی حقیقت زندگی حقیقت خاموش حقیقت های زندگی حقیقت و واقعیت حقیقت نژاد حقیقت عاشورا حقیقت conjuring
ڈاکٹر ذاکر نائیک حقیقت کے آئینہ میں
و نظریات جماعت اسلامی جماعت اسلامی کی حقیقت جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی کا تعارف جماعت اسلامی هند جماعت اسلامی کی منافقت جماعت اسلامی کی تاریخ جماعت اسلامی کا منشور جماعت اسلامی کی دعوت جماعت اسلامی کا نصب العین جماعت اسلامی کا دستور جماعت اسلامی کا مقصد جماعت اسلامی احمدیه جماعت اسلامی کا یوم تاسیس جماعت اسلامی ہند جماعت اسلامی کی خدمات جماعت اسلامی بنگله دیش جماعت اسلامی آزاد کشمیر جماعت اسلامی پاکستان کا منشور جماعت اسلامی کا مسلک جماعت اسلامی خواتین مسائل و نظریات فلسفه نظریات و عقاید در جدول
جماعت اسلامی یا مودودی فرقہ; افکار و نظریات
Ahkame Maiyat Hajj & Umrah Jumuah & Eid Prayers Namaz Qasam aur Kaffara Qurbani Sawm Taharah Waqf Masjid Madrasa Zakat & Charity
Jallalah yani Najasat khane wale Janvar ki Qurbani qurbani ka ghost qurbani video qurbani song qurbani picture qurbani mp3 song qurbani movie qurbani ka tarika qurbani ki dua qurbani ke bakre qurbani goru qurbani video song qurbani cow qurbani ke janwar qurbani movie song qurbani 2018 qurbani ka qurbani full movie qurbani bakra qurbani ka bayan qurbani feroz khan qurbani eid qurbani all songs qurbani audio qurbani animals qurbani accident qurbani allah qurbani album qurbani all mp3 song qurbani actress name qurbani actors qurbani attack qurbani all mp3 song download qurbani age qurbani all mp3 qurbani aap jaisa koi mp3 qurbani arab qurbani audio songs free download qurbani aap jaisa koi lyrics gurbani amritsar qurbani aap jaisa koi ringtone qurbani at hajj qurbani bp qurbani bakre qurbani bull qurbani biryani qurbani bakra mandi qurbani bangla qurbani bail qurbani bikini qurbani buffalo qurbani bhojpuri gana qurbani bakra image qurbani bangalore qurbani bayan video qurbani book qurbani bangla film qurbani by qurbani bataye qurbani bucket qurbani bakra eid ki qurbani comedy video qurbani camel qurbani cast qurbani cartoon qurbani cover qurbani chennai qurbani chahiye qurbani cutting qurbani chicken qurbani candy qurbani circle qurbani camel cutting qurbani cast crew qurbani chaudhary qurbani chutkule qurbani cow images qurbani cinemar gaan qurbani calendar qurbani dua qurbani date qurbani dj qurbani dena qurbani dance qurbani date 2018 qurbani dauna maya lage na qurbani downloadming qurbani during hajj qurbani dry fruit qurbani danger qurbani day qurban drama qurbani dikhao qurbani details qurbani dry fruit in english qurbani dialogue qurbani dry fruit benefits qurbani dikhao video qurbani dekhte chai qurbani ka gosht qurbani ka gosht kafir ko dena qurbani ka gosht ki taqseem qurbani ka gosht dekhna qurbani ka gosht ghair muslim qurbani ka gosht ki taqseem in islam qurbani ka gosht banane ka tarika qurbani ka gosht ki taqseem hadees qurbani ka gosht non muslim qurbani ka gosht in muharram qurbani ka gosht recipe qurbani ka gosht in urdu qurbani ka gosht rakhna qurbani ka gosht in bible qurbani ka gosht taqseem qurbani ka gosht muharram mein khana qurbani ka gosht khana qurbani ka gosht meaning in english qurbani ka gosht in english qurbani ka gosht video
Jallalah yani Najasat khane wale Janvar ki Qurbani
Qurbani ke Gosht ki Taqsim qurbani ka ghost qurbani video qurbani song qurbani picture qurbani mp3 song qurbani movie qurbani ka tarika qurbani ki dua qurbani ke bakre qurbani goru qurbani video song qurbani cow qurbani ke janwar qurbani movie song qurbani 2018 qurbani ka qurbani full movie qurbani bakra qurbani ka bayan qurbani feroz khan qurbani eid qurbani all songs qurbani audio qurbani animals qurbani accident qurbani allah qurbani album qurbani all mp3 song qurbani actress name qurbani actors qurbani attack qurbani all mp3 song download qurbani age qurbani all mp3 qurbani aap jaisa koi mp3 qurbani arab qurbani audio songs free download qurbani aap jaisa koi lyrics gurbani amritsar qurbani aap jaisa koi ringtone qurbani at hajj qurbani bp qurbani bakre qurbani bull qurbani biryani qurbani bakra mandi qurbani bangla qurbani bail qurbani bikini qurbani buffalo qurbani bhojpuri gana qurbani bakra image qurbani bangalore qurbani bayan video qurbani book qurbani bangla film qurbani by qurbani bataye qurbani bucket qurbani bakra eid ki qurbani comedy video qurbani camel qurbani cast qurbani cartoon qurbani cover qurbani chennai qurbani chahiye qurbani cutting qurbani chicken qurbani candy qurbani circle qurbani camel cutting qurbani cast crew qurbani chaudhary qurbani chutkule qurbani cow images qurbani cinemar gaan qurbani calendar qurbani dua qurbani date qurbani dj qurbani dena qurbani dance qurbani date 2018 qurbani dauna maya lage na qurbani downloadming qurbani during hajj qurbani dry fruit qurbani danger qurbani day qurban drama qurbani dikhao qurbani details qurbani dry fruit in english qurbani dialogue qurbani dry fruit benefits qurbani dikhao video qurbani dekhte chai qurbani ka gosht qurbani ka gosht kafir ko dena qurbani ka gosht ki taqseem qurbani ka gosht dekhna qurbani ka gosht ghair muslim qurbani ka gosht ki taqseem in islam qurbani ka gosht banane ka tarika qurbani ka gosht ki taqseem hadees qurbani ka gosht non muslim qurbani ka gosht in muharram qurbani ka gosht recipe qurbani ka gosht in urdu qurbani ka gosht rakhna qurbani ka gosht in bible qurbani ka gosht taqseem qurbani ka gosht muharram mein khana qurbani ka gosht khana qurbani ka gosht meaning in english qurbani ka gosht in english qurbani ka gosht video
Qurbani ke Gosht ki Taqsim
Janvar kharidte waqt Dusro ko Sharik karne ki Niyyat nahi thi, Baad me Sharik kiya to ? qurbani qurbani video qurbani song qurbani picture qurbani mp3 song qurbani movie qurbani ka tarika qurbani ki dua qurbani ke bakre qurbani goru qurbani video song qurbani cow qurbani ke janwar qurbani movie song qurbani 2018 qurbani ka qurbani full movie qurbani bakra qurbani ka bayan qurbani feroz khan qurbani eid qurbani all songs qurbani audio qurbani animals qurbani accident qurbani allah qurbani album qurbani all mp3 song qurbani actress name qurbani actors qurbani attack qurbani all mp3 song download qurbani age qurbani all mp3 qurbani aap jaisa koi mp3 qurbani arab qurbani audio songs free download qurbani aap jaisa koi lyrics gurbani amritsar qurbani aap jaisa koi ringtone qurbani at hajj qurbani bp qurbani bakre qurbani bull qurbani biryani qurbani bakra mandi qurbani bangla qurbani bail qurbani bikini qurbani buffalo qurbani bhojpuri gana qurbani bakra image qurbani bangalore qurbani bayan video qurbani book qurbani bangla film qurbani by qurbani bataye qurbani bucket qurbani bakra eid ki qurbani comedy video qurbani camel qurbani cast qurbani cartoon qurbani cover qurbani chennai qurbani chahiye qurbani cutting qurbani chicken qurbani candy qurbani circle qurbani camel cutting qurbani cast crew qurbani chaudhary qurbani chutkule qurbani cow images qurbani cinemar gaan qurbani calendar qurbani dua qurbani date qurbani dj qurbani dena qurbani dance qurbani date 2018 qurbani dauna maya lage na qurbani downloadming qurbani during hajj qurbani dry fruit qurbani danger qurbani day qurban drama qurbani dikhao qurbani details qurbani dry fruit in english qurbani dialogue qurbani dry fruit benefits qurbani dikhao video qurbani dekhte chai
Janvar kharidte waqt Dusro ko Sharik karne ki Niyyat nahi thi, Baad me Sharik kiya to ?
Dusrei Maamlat Interest & Insurance Penal Code Shares & Investments Tijarat (Business) Wirasat or Wasiyyat
Sher Market me Investment ki Sharte Sher Market Investment muslim Sher Market me Investment ki Sharte share market investment share market investment tips share market investment app share market investment in hindi share market investment calculator share market investment company list share market investment app india share market investment courses share market investment company share market investment plans share market investment types share market investment learning share market investment quora share market investment ideas share market investment india share market investment good or bad share market investment brokers share market investment tutorial share market investment benefits share market investment knowledge share market investment advisor share market investment and profit share market investment advice share market investment advice in hindi share market investment pros and cons share market investment books share market investment beginners share market investment basics pdf share market investment basic knowledge share market investment blogs share market investment basics india investment banking market share share market investment for beginners pdf best share market investment share market investment for beginners in india pdf share market investment for beginners in sri lanka share market investment hdfc bank share market investment in bangladesh share market investment in bangalore share market investment sbi bank share market investment for beginners in hindi best share market investment in india investment banking ranking market share share market investment classes share market investment canada share market investment.com share market investment in chennai investment consultant market share share market investment in islam share market investment in islam
Sher Market me Investment ki Sharte
car loan sbi car loan eligibility car loan india car loan axis bank car loans interest rates hdfc car loan car loan emi calculator sbi car loan emi calculator buying car on installment in islam car leasing halal or haram sharia car finance how to buy a car Islamically islamic car loan india is apr halal is finance haram in islam islamic finance cars london car loan in islam car loan car loan in islamic banking car loan in islamabad car financing in islam car financing in islamic banking vehicle loan in islam car loan in dubai islamic bank car loan in bangladesh islami bank car loan in emirates islamic bank car loan islamic vs conventional car loan islamqa car loan islami bank car loan islamic malaysia car loan islamic bank uae car loan islamic uae car loan in abu dhabi islamic bank car loan sharjah islamic bank car loan cimb islamic car loan calculator islamic car loan calculator islamic bank car loan bank islam graduate car loan allowed in islam islamic car loans in australia car loan bank islam interest rate auto loan in dubai islamic bank car loan noor islamic bank car financing islamic bank pakistan car loan interest bank islam car loan rate bank islam vehicle loan bank islam car loan uae dubai islamic bank car financing through islamic banking car loan muslim commercial bank car loan interest rate in dubai islamic bank car loan calculator dubai islamic bank car loan from islamic bank car loan is haram in islam islamic car loan in india is car loan allowed in islam is car loan permissible in islam car loan maybank islamic car financing maybank islamic car loan halal or haram buying car on loan in islam
Loan pe Car Lena
Agar Giri Padi Chiz mil jaye to Uska hukam!
Agar Giri Padi Chiz mil jaye to Uska hukam!
Akhlaq or Aadab Aurato ke Masail Clothing & Lifestyle Food & Drinks Nikah Talaq (Divorce) Taleem or Trbiyat
kya Naseeb me likhi Ladki Ladke se hi hamari Shadi hoti he ?
kya Naseeb me likhi Ladki / Ladke se hi hamari Shadi hoti he ?
Suhagraat Shadi ki Pehli Raat kaise Guzare ?
Suhagraat Shadi ki Pehli Raat kaise Guzare ?
مسنون ٹوپی
مسنون ٹوپی
Dua Halal & Haram History & Biography International Relations Khwab ki Tabeer Others Tasawwuf
laylatul qadr dua laylatul qadr dua english laylatul qadr story laylatul qadr surah laylatul qadr 2017 shab e qadr ki dua in english lailatul qadr ki dua lailatul qadr 2018
Laylatul Qadr me kya Mange
shab e barat history shab e barat 2018 shab e barat 2018 in india shab e barat 2018 date shab e barat 2018 date in india shab e barat date in islamic calendar shab e barat kab hai 2018 shab e barat in quran shab e qadr 2018 shab e qadr 2017 laylatul qadr story lailatul qadr 2018 laylatul qadr 2017 what is laylatul qadr laylatul qadr dua shab e meraj
Aamal ki Tabdili Shab E Qadar ya Shabe Baraat me Hoti he ?
Bivi ke Hath se Istimna yani Handjob ?
Bivi ke Hath se Istimna yani Handjob ?
Man pasand Rishte ke liye Wazifa
Exam me Kamyabi (pass) hone ke liye Wazifa
Exam me Kamyabi (pass) hone ke liye Wazifa
Rishta Aane ke Bawujud Rishta Nahi hota ho to
Rishta Aane ke Bawujud Rishta Nahi hota ho to?
Shohar ke Gusse ko Dur karne or uski Mohabbat or ulfat me khub izafa ho uska Aasan Tariqa
Shohar ke Gusse ko Dur karne or uski Mohabbat or ulfat me khub izafa ho uska Aasan Tariqa
April Fool or Tarikhi pas Manzar
April Fool or Tarikhi pas Manzar
Valentine Day ki Haqiqat or Pas e Manzar
Valentine Day ki Haqiqat or Pas e Manzar
Meelad un Nabi par ek Usuli Bahas
Meelad un Nabi par ek Usuli Bahas
The Month of Rajab
The Month of Rajab