Ghair Muqallideen Ahle Hadees

Ghair Muqallideen Ahle Hadees Bhaiyo ki Quraan aur Saheeh Hadees se Mukhalifat aur Zaeef Hadeeso par Amal.

Mohtaram Baraadaraane Islaam !

Maujuda Daur Ke Ghair Muqallideen Bhai ( Jo Apne Aap Ko Bade Fakhar Se Ahle Hadees Kehte Hai) Dawa Toh Yeh Karte Hai Ke Wo Har Saheeh Hadees Par Amal Karte Hai Aur Zaeef Ahadees Ko Nahi Maante Isi Ke Saat Hanafiyo Ko Zaeef Hadeeso Par Amal Ka Tana Dete Rehte Hai. Lekin Jab Unka Haqiqi Chehra Dekha Jaata Hai Toh Maloom Hota Hai Ke Wo Quraan Aur Kai Saheeh Hadeeso Ki Muqaalifat Karte Hai Aur Bahut Saari Zaeef Hadeeso Par Amal Karte Hai.

Namune Ke Taur Par Chand Hadeese Zikr Ki Jaati Hai.

1).Quran Majeed Me Allah Talaa Wajeh Hukum Hai Ke:

“Jab Koi Mard Apni Biwi Ko Teesri Talaq De De Toh Wo Aurat Us Mard Ke Liye Halaal Nahi Hai,

Yaha Tak Ke Wo Aurat Kisi Dusre Mard Se Nikah Karle.”

-(Al Baqarah:230 ).

Isko Halala Kaha Jaata hai aur Ahnaaf Bhi Yahi Kehte Hai.

Lekin Maujuda Ghair Muqallideen Hazraat, Fiqa Hanafi Ke Kitaab Wa Sunnat Ke Mutabiq Is Masle ka Mazaaq Udaate Hai. (Dekhiye: Ghair Muqallideen Ki Kitabein : Halale Ki Churi Wagaira).

2).Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan Hai:

Jab Imaam Quraan Padhe(Yaani Sureh Fatiha Aur Dusra Surah Padhe) Toh Tum Khamosh Raho.

-(Saheeh Muslim: Hadees 404).

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Khilaaf Ghair Muqallideen Ahle Hadees Imam Ke Qirat Ke Waqt Khamosh Rehne Ke Bajai Quraan Padhte Hai

3).Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai:

Us Shaks Ki Namaz Nahi Jo Sureh Fatiha Aur Uske Saat Dusra Surah Na Padhe.

-(Saheeh Muslim Hadees :394 ).

Is Saheeh Hadees Ke Bar-Qilaaf Ghair Muqallideen Imam Ke Peeche Sirf Sureh Fatiha Padhkar Khamosh Baith Jaate Hai Aur Dusra Surah Nahi Padhte, Lehaza Dusra Surah Padhe Be-Ghair In Hazraat Ki Namaz Kaise Qubool Hogi .?

4).Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ruku Me Jaate Waqt Aur Se Sar Utaate Waqt,

Sajde Me Jaate Waqt Aur Sajdo Se Sar Utaate Waqt Dusri Aur Chouthi Rakaat Ke Liye Khade Hote Waqt Bhi Rafedain Karte The.(Apne Dono Haat Utathe The).

-(Nasai: Hadees 1087 ).

Lekin Hindustaani Ahle Hadees Is Saheeh Hadees Par Amal Karte Huve Sajdo Me Jaate Waqt Aur Utte Waqt Aur Dusri Aur Chouthi Rakaat Ke Liye Khade Ote Waqt Aur At-Tahiyaat Ke Liye Baitte Waqt Har Chiz Rafe-Dain Nahi Karte Gooya Ke Inhone Ne Is Saheeh Hadees Ki Muqalifat Ki Qasm Khaali Hai.

5).Hazrat Alqama Rh.Farmate Hai Ke:

Jaleel Ul Qadar Sahabi E Rasool Hazrat Abdullah Bin Masood Radhi Allah Anhu Ne Namaz Padhi Aur Sirf Ek Martaba (Takbeer E Tahrima Ke Waqt) Haat Uthayee

-(Trimizi Hadees: 257)

Alama Naasir Uddin Albaani Likhte Hai:

Bilaashuba Yeh Hadees Bilkul Saheeh Hai Aur Jo Log Is Hadees Ko Zaeef Kehte Hai Unki Baat Be-Daleel Hai.

-(Mishkaat Ma-Aa Tehqeequl Albaani 254/1).

Ahle Hadees Hazraat Ek Namaz Bhi Is Saheeh Hadees Ke Mutabiq Nahi Padhte Balke Is Saheeh Hadees Par Amal Karne Ke Bajaye Is Ko Zaeef Hadees Saabit Karne Ki Sar Tord Koshish Karte Hai.

6).Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad E Mubarak Hai:

Jo Shaks Imam Ke Peeche Namaz Padhe Toh Imam Ki Qirat Muqtadi Ki Qirat Hai.

-(Muwatta Imam Muhammed : Safa : 94 , Musannaf Ibn Abi Shaiba: 377/1 , Musanad E Ahmed Bin Manii: 339/3 )

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Bar Qilaaf Firqa E Ghair Muqallideen Ahle Hadees Ke Log Imam Ki Qirat Muqtadiyo Ke Liye Kaafi Nahi Maante.

7).Bukhari Shareef Ki Hadees:

Us Shaks Ki Namaz Nahi Jo Surah Fatiha Na Padhe Ka Matlab Bayaan Karte Huve Sahabi E Rasool Hazrat Jabir Bin Abdullah Rdh. Farmaate Hai:

Magar Yeh Ke Wo Imam Ke Peeche Namaz Padh Raha Ho

-(Tirmizi 71/1 , Muwatta Imaam Malik: 66)

Ghair Muqallideen Ahbaab Sahabi Rdh.

Ki Tashrii Ko Qubool Karne Ke Bajai Imam Bukhari Rh. Ke Tarjumatul Baab Ko Zyada Tarjii Dete Hai.

Read More.. 

8).Allah Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tahajjud Me Kabhi 10 Rakaat

-(Bukhari: Hadees 1170) ,

Kabhi 12 Rakaat

-( Bukhari Hadees : 996)

Aur Kabhi 14 Rakaat Bhi Padha Karte The.

-(Kitaab Al Zaud : 145 )

In Saheeh Hadeeso Ke Bar-Qilaaf Firqa Ahle Hadees Ke Afraad Jo Tahajjud Aur Taraveh Ko Ek Hi Namaz Kehte Hai , Saal Par Hatta Ke Ramzaan Ke Mubarak Mahine Me Bhi Taraveh Sirf 8 Rakaat hi Padhte Hai ,

aur 8 se Zyada Padhne Walo ko Biddati aur 20 Rakaat Taraveh Ko Biddat E Umri Kehte Hai.

-(Nauzbillah).

9).Hazrat Aisha Siddiqua Rdh. Bayaan Farmaati Hai Ke:

Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam 3 Rakaat Witr Padhte The.

-(Saheeh Bukhari: Hadees 1147)

Aur Witr Me 2 Rakaat Ke Baad Salaam Nahi Phairte The.

-(Sunan Nasai:Hadees 1700 , Mustadrak Haakim)

In Saheeh Tareen Hadeeso Ke Bar Khilaaf Ghair Muqallideen Ek Rakaat Witr Padhte Hai Aur Agar Kabhi 3 Padhte Toh 2 Rakaat Ke Baad Salaam Phair Dete Hai.

10).Hazrat Anas Rdh Farmaate Hai Ke:

Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Dua E Qunoot Ruku Se Pehle Padhte The.

-(Saheeh Bukhari:Hadees 1002)

Bukhari Shareef Ki Is Saheeh Hadees Ke Khilaaf Ghair Muqallideen Ahbaab Ruku Ke Baad Dua E Qunoot Padhte Hai.

11).Hazrat Wayl Bin Hujr Rdh. Bayaan Farmaate Hai Ke:

Rasool E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Namaaz Me (Surah Fatiha Ke Baad) Aahista Ameen Kahi

-(Mustadrak Hakim: 181/2: Hadees : 2948 ),

Imam Haakim Rh. aur Alama Zehbi Rh.Farmaate Hai Ke yeh Hadees Bukhari Wa Muslim Ki Shart Ke Mutaabiq Bilkul Saheeh Hai.

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Ahle Hadees Mard aur Khwateen Cheekh Kar Ameen Kehte Hai Halaake Unki Tarah Cheekh Kar Ameen Kehna Kisi Saheeh Hadees Se Sabit Nahi Hai.

12.Hazrat Umar Farooq Rdh. Gawaahi Dete hai ke Ke:

Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke:

Fajr Ki Namaaz Ke Baad Suraj Nikalne Tak Koi Namaaz Padhne Se Manaa Farmaaya.

-(Saheeh Bukhari : 581).

Hazrat Abu Hurairah Rdh. Se Rivayat Hai Ke:

Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke Jo Fajar Ki Sunnatein Na Padhe Toh Wo Unko Suraj Nikalne Ke Baad Padhe.

-(Sunan E Tirmizi 96/1 , Hadees : 423 , Hasan Saheeh).

In Dono Saheeh Hadeeso Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Ka Amal Yeh Hai Ke Wo Namaz E Fajr Se Pehle Sunnat Na Padhne ki Surat Me Farz Ke Fauran Baad Sunnatein Padhlete Hai.

13).Hazrat Abdullah Bin Zubair Rdh. Farmaate Hai Ke:

Allah Ke Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam At-Tahiyaat Padhte Waqt Ungli Nahi Hilaate The.

-(Abu Dawud Hadees : 984).

Is Hadees Ko Imam Nawawi Ne Saheeh Kaha Hai.

-(Al Majmoo : 417 /3 ).

Is Saheeh Hadees Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Qaide Me Salaam Phairne Tak Apni Ungli Hilaate Rehte Hai.

14).Huzur E Aqdas Sallallahu Alaihi Wasallam Ke:

Zamane Me Agar Eid Juma Ke Din Aajaati Toh Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Sahaba Rdh. Eid Ki Namaz Aur Jume Ki Namaz Dono Padhte The.

-(Saheeh Muslim:878)

Is Saheeh Hadees Ke Bar-Qilaaf Ghair Muqallideen Ka Kehna Hai Ke Eid Agar Juma Ko Aajye Toh Namaz E Juma Maaf Hojaati Hai Balke Juma Chorne Par Sawaab Milta Hai.(Fatawa Naziriya).

15).Saheeh Hadeeso Se Saabit Hota Hai Ke:

Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Sahaba Rdh. Se Jab Bhi Koi Namaz Neend Ya Be-Daari Me Faut Hogayi Toh In Hazraat Ne Zaroor Uski Qaza Padhi.

-(Saheeh Bukhari:Hadees 595 To 598 , Saheeh Muslim , Sunan E Tirmizi 431/1)

Lekin In Saheeh Hadeeso Ke Bar-Qilaaf Maujuda Jamaat Ahle Hadees Ke Nazdeek Namaze Choot Jaye Toh Uski Qaza Ki Zarurat Nahi Rehti.

-(Fatawa Ahle Hadees).

16). Huzur Ne Ramzaan Ul Mubarak Me:

Sirf 3 Din Jamaat Ke Saat Taraveh Padhayi Aur Teesre Raat Bhi Sehri Tak Taraveh Padhaai Thi.

-(Bukhari).

Lekin Aaj Firqa E Ahle Hadees Ke Afraad Puraa Ramzaan Jamaat Ke Saat Taraveh Padhte Hai Aur Ek Raat Bhi Sehri Tak Nahi Padhte.

17).Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke:

Apni Aurto Masjid Ko Jaane Se Na Rook Lekin Unke Ghar Unke Liye Masjido Se Behtar Hai.

-(Mustadak Rak Haakim: Hadees 761 , Saheeh).

Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan Hai Ke:

Aurto Ki Sabse Behtirin Masjid Unke Ghar Ka Andruni Hissa Hai.

-(Mustadrak Haakim: Hadees 768 , Musnad E Ahmed).

Hazrat Aisha Rdh. Farmaati Hai Ke:

Agar Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Is Zamane Ki Aurto Ki Badli Huvi Halaat Dekhlete Toh Zaroor Unko Masjid Aane Se Maana Farmaa Dete.

-(Saheeh Bukhari: Hadees 869).

In Hadeeso Ke Bar-Qilaaf Aaj Kal Ke Ghair Muqallid Khwatein Bade Fakhar Se Masjid Aakar Namaz Padh Rahi Hai Aur Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Is Nasihat Ke bar-Qilaaf Besharmi Ke Saat Mardo Se Ijaazat Maag Rahi Hai.Jiski Waje Se Mard Unko Masjid Jaane Ki Ijaazat Dene Par Majboor Horahe Hai.

18). Hazrat Abu Ayub Ansaari Rdh. Farmaate Hai Ke:

Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Choti Aur Badi Zarurat Se Faarigh Hote Waqt Qible Ki Taraf Muh Ya Peet Karne Se Mana Farmaya

-(Saheeh Bukhari: Hadees 145 , Saheeh Muslim: Hadees 264).

In Saheeh Hadees E Shareef Ke Bar Qilaaf Maujuda Ahle Hadees Ke Nazdeek Zarurat Se Faarigh Hote Waqt Qible Ki Jaanib Muh Ya Peet Karna Jayez Hai.

19). Hazrat Aisha Rdh. Bayaan Farmaati Hai Ke:

Imaamo Ke Imam Hazrat Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam Namaz Me Quraan E Majeed Ki Qirat Alhamdullillahi Rabbil Alameen ( Yaani Surah Fatiha ) Se Shuru Farmaate The.

-(Saheeh Muslim)

Is Saheeh Namaz E Nabavi Ke Bar-Qilaaf Maujuda Ahle Hadees Hazraat Ka Kehna Hai Ke Surah Fatiha Qirat E Quran Me Daaqil Nahi.

20). Hazrat Wayl Bin Hujr Rdh. Farmaate Hai Ke:

Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Saat Namaaz Padhi Toh Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Apna Daya Haat Baaye Haat Par Rakhkar Seene Par Haat Padha.

-(Ibn Khuzaima)

Yeh Hadees Bilittefaaq Zaeef Hai Kisi Muhaddis Ne Is Hadees Ko Saheeh Nahi Kaha.

Is Ke Bawajuud Maujuda Ahle Hadees Log Apne Dawe Ke Barqilaaf Is Zaeef Hadees Par Amal Karte Hai Aur Saat Me Yeh Jhoot Bhi Bolte Hai ke Seene Par Haat Baandhne Ke Ahadees Saheeh Bukhari Me Bakasrat Hai.

-(Dekhiye Fatawa Naziriya)

Is Ke Alawa Seene Par Bandhne Ki Aur Hadeese Ghair Muqallideen pesh Karte Hai Lekin Sab Zaeef Hai

-(Dekhiye Daleel E Namaz , Ahle Hadees Chand Haqaaiq).

21). Ahle Hadees Hazraat Witr Ki Teesri Rakaat Me Ruku Ke Baad Dua Ki Tarah Dono Haat Utaakar Dua E Qunoot Padhte Hai.

Halaake Unka Yeh Amal Kisi Bhi Hadees Se Harghiz Saabit Nahi Hai Agar Koi Saheeh Hadees Unke Paas Hai -TohPesh Kare.

22).Ghair Muqallideen Imam Ke Peeche Qirat Karne Ki Daleel Yeh Pesh Karte Hai Ke:

Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Sahaba Rdh. Se Farmaya:

Imam Ke Peeche Kuch Na Padho Siwaye Sureh Fatiha Ke

-(Tirmizi , Abu Dawud)

Yeh Hadees Zaeef Hai. Alame Ibn Taimiya Rh. Farmate Hai:

Imam Ahmed Rh. Aur Dusre Muhaddiseen Ne Is Tarah ki AHadees Ko Zaeef Kaha Hai.

-(Fatawa Ibn Taimiya: 287/23)

23). Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Eid Ki Namaz Me 12 Takbireh Kahi 7 Pehli Rakaat Me Aur 5 Dusri Rakaat Me

-.(Ahmed , Ibn Maja)

Ghair Muqallideen Is Hadees Par Amal Karte Huve Eid Ki Namaz Me 12 Takbire Kehte Hai Halaake Yeh Hadees Zaeef Hai , Isi Tarah Tirmizi Ki Hadees Bhi Bahut Zaeef Hai.

24).Tamaam Aiyaam Tashreeq E Zabah Ke Din Hai.

-(Musnad E Ahmed , Ibn Majah).

Is Hadees Amal Karte Huve Ghair Muqallideen Ahle Hadees Ka Yeh Kehna Hai Ke Qurbaani Ke 4 Din Hai ,

Halaake Yeh Hadees Bilkul Zaeef Hai.

-(Tafseel Ke Liye Dekhe : Ahle Hadees ke Chand Haqaaiq).

25).Ghair Muqallideen Hazraat Se Agar Fajar Se Pehle Ki Sunnat E Mokida Choot Gayi Toh,

Wo Fajar Ki Farz Ki Namaz Ke Baad Fauran Baad Aada Karlete Hai Aur Iski Daleel Me Tirmizi Ki Hazrat Qais Rdh. Ki Ek Hadees Pesh Karte Hai.

Halaake Wo Hadees Zaeef Hone Ke Saat Bukhari Wa Muslim Ki Saheeh Hadees Ke Khilaaf Bhi Hai.

Inke Alawa Ghair Muqallideen Ke Aur Bahut Se Masail Hai Jo Quran Aur Saheeh Ahadees,

Ijma E Ummat Ke Khilaaf Hai, Unme Se Chand Yaha Ba-taur Namuna Naqal Kiye Gaye Hai.

Adyaan Batilah Aqaaid Bidaat or Rasme Dawah & Tableeg Gumrah Firqe Hadith & Sunnah Quran e Kareem Taqleed or Masalik
Sajda E Tilawat ke Masail
बुर्का पर्दा हिजाब बुर्का हिजाब बुर्का तुर्की country cte तुर्की chaka तुर्की तुर्की ne demek पर्दा तुर्की country हिजाब बांधने का तरीका हिजाब का अर्थ हिजाब स्टाइल हिजाब शायरी हिजाब क्या है हिजाब का इतिहास हिजाब मीनिंग हिजाब meaning in english हिजाब का मतलब हिजाब बांधने हिजाब कैप हिजाब डे हिजाब बांधने का स्टाइल हिजाब कोट्स हिजाब बांधने की स्टाइल हिजाब पिक्चर हिजाब बांधने की डिजाइन हिजाब सोंग हिजाब बांधना सिखाए हिजाब बांधने का
बुर्का, पर्दा, हिजाब
tik tok in muslim tik tok in islam tik tok muslim girl tik tok muslim song tik tok videos muslim tik tok anak muslim tik tok syubbanul muslimin tik tok muslimah tik tok muslimah romantis
टिकटोक एक बढ़ता नासूर
Ahkame Maiyat Hajj & Umrah Jumuah & Eid Prayers Namaz Qasam aur Kaffara Qurbani Sawm Taharah (purity) Waqf Masjid Madrasa Zakat & Charity
تملیک تملیکی تملیک یعنی چه تملیک چیست تملیکی تهران تملیکی اصفهان تملیکی چیست تملیک کا مطلب تملیکی .ir تملیک به چه معناست تملیک یعنی چی تملیک عین یعنی چه تملیک در لغت تملیک به نفع ثالث تملیک بلاعوض تملیک و تملک تملیکی استانها تملیکی اموال منقول تملیک منافع یعنی چی تملیکی یعنی چه تملیکی منقول شقق تمليك تملیک اوار حیلہٕ تملیک
تملیک اوار حیلہٕ تملیک
Jin Chizo se Roza nahi Tutta ramdan fatawa ramadan fatwa ramadan fatwa long hours ramadan fatwa 2018 al azhar ramadan fatwa ventoline ramadan fatwa vaccin ramadan fatwa dentiste ramadan fatwa maquillage ramadan fatwa dentifrice ramadan fatwa fatwa online ramadan 2018 fatwa ramadan norway fatwa for ramadan in uk fatwa about ramadan in scandinavia fatwa ramadan summer fatwa iftar ramadan azhar fatwa ramadan fatwa online ramadan fatwa ramadan fasting shirazi fatwa ramadan ramadan kalender fatwa fatwa about ramadan ramadan et allaitement fatwa fatwa bac ramadan ramadan beginn fatwa ramadan beginn islam fatwa fatwa european council ramadan 2018 fatwa ramadan coupe du monde ramadan dentiste fatwa dar al fatwa ramadan fatwa ausschuss deutschland ramadan 2018 fatawa ramadhan en arabe
Jin Chizo se Roza nahi Tutta
Roze me Nahane ki Zarurat Pesh aa Jaye to ?
Dusrei Maamlat Interest & Insurance Penal Code Shares & Investments Tijarat (Business) Wirasat or Wasiyyat
महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम बलातकार केस बलातकार की ताजा खबर रेफ फोटो rep 2018 rape बलात्कार rape statistics rape victim news rape statistics in gujarat rape crisis center rape victim quotes in hindi rape statistics rape victim news rape statistics in gujarat rape crisis center rape victim quotes in hindi rapé effects rape helpline number rape hotline volunteer rape hotline orange county ca rape helplines rape help center rape helpline scotland rape helpline victoria rape helpline online rape help ireland
महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम
Sher Market me Investment ki Sharte Sher Market Investment muslim Sher Market me Investment ki Sharte share market investment share market investment tips share market investment app share market investment in hindi share market investment calculator share market investment company list share market investment app india share market investment courses share market investment company share market investment plans share market investment types share market investment learning share market investment quora share market investment ideas share market investment india share market investment good or bad share market investment brokers share market investment tutorial share market investment benefits share market investment knowledge share market investment advisor share market investment and profit share market investment advice share market investment advice in hindi share market investment pros and cons share market investment books share market investment beginners share market investment basics pdf share market investment basic knowledge share market investment blogs share market investment basics india investment banking market share share market investment for beginners pdf best share market investment share market investment for beginners in india pdf share market investment for beginners in sri lanka share market investment hdfc bank share market investment in bangladesh share market investment in bangalore share market investment sbi bank share market investment for beginners in hindi best share market investment in india investment banking ranking market share share market investment classes share market investment canada share market investment.com share market investment in chennai investment consultant market share share market investment in islam share market investment in islam
Sher Market me Investment ki Sharte
car loan sbi car loan eligibility car loan india car loan axis bank car loans interest rates hdfc car loan car loan emi calculator sbi car loan emi calculator buying car on installment in islam car leasing halal or haram sharia car finance how to buy a car Islamically islamic car loan india is apr halal is finance haram in islam islamic finance cars london car loan in islam car loan car loan in islamic banking car loan in islamabad car financing in islam car financing in islamic banking vehicle loan in islam car loan in dubai islamic bank car loan in bangladesh islami bank car loan in emirates islamic bank car loan islamic vs conventional car loan islamqa car loan islami bank car loan islamic malaysia car loan islamic bank uae car loan islamic uae car loan in abu dhabi islamic bank car loan sharjah islamic bank car loan cimb islamic car loan calculator islamic car loan calculator islamic bank car loan bank islam graduate car loan allowed in islam islamic car loans in australia car loan bank islam interest rate auto loan in dubai islamic bank car loan noor islamic bank car financing islamic bank pakistan car loan interest bank islam car loan rate bank islam vehicle loan bank islam car loan uae dubai islamic bank car financing through islamic banking car loan muslim commercial bank car loan interest rate in dubai islamic bank car loan calculator dubai islamic bank car loan from islamic bank car loan is haram in islam islamic car loan in india is car loan allowed in islam is car loan permissible in islam car loan maybank islamic car financing maybank islamic car loan halal or haram buying car on loan in islam
Loan pe Car Lena
Akhlaq or Aadab Aurato ke Masail Clothing & Lifestyle Food & Drinks Nikah Talaq (divorce) Taleem or Trbiyat
Ramadan me Aurato ke Makhsus Masail
Dulhe ka nikah khwani ke moqe par do rakat shukrana ada karna
Dulhe ka Nikah Khwani ke Moqe par Do Rakat Shukrana Ada karna
Qurane karim ke khatam par ustad ko tohfa dena
Qurane Karim ke Khatam par Ustad ko Tohfa Dena
Dua Halal & Haram History & Biography International Relations Khwab ki Tabeer Others Tasawwuf
बरसात के वक़्त नबवी उसवह
बरसात के वक़्त नबवी उसवह
की एक एक बूंद को बचाना आज की जरूरत है
पानी की एक एक बूंद को बचाना आज की जरूरत है
hazrat umar hazrat umar farooq hazrat umar ka waqia hazrat umar ka insaaf hazrat umar ke kisse hazrat umar farooq ka bayan hazrat umar quotes in hindi hazrat umar naat hazrat umar ki kahani hazrat umar quotes hazrat umar bayan hazrat umar wikipedia hazrat umar bin abdul aziz hazrat umar farooq ka kissa hazrat umar razi allah tala hazrat umar farooq history in hindi hazrat umar ka faisla hazrat umar ka ghar hazrat umar ki hadees hazrat umar farooq ki kahani hazrat umar farooq in urdu hazrat umar ali salam hazrat umar aqwal hazrat umar abdul aziz hazrat umar ali hazrat umar al khattab hazrat umar accepted islam at the age of hazrat umar ali salam ka waqia hazrat umar accepted islam hazrat umar administration hazrat umar accepted islam in which nabvi hazrat umar as a leader hazrat umar as caliph hazrat umar achievements hazrat umar accepted islam after listening which surah hazrat umar and his son hazrat umar as khalifa hazrat umar and hazrat fatima in urdu hazrat umar appearance hazrat umar and black stone hazrat umar and hazrat ali relation hazrat umar bin hazrat umar bin khattab hazrat umar bin khattab quotes hazrat umar book hazrat umar bin farooq hazrat umar bin abdul aziz in urdu hazrat umar bangla hazrat umar bangla waz hazrat umar bin abdul aziz in urdu pdf hazrat umar bin khattab in urdu hazrat umar bin khattab ka waqia hazrat umar bin abdul aziz in arabic hazrat umar bin khattab quotes in hindi hazrat umar bin khattab full movie in urdu hazrat umar bin abdul aziz kon the hazrat umar bin khattab full movie hazrat umar birmingham hazrat umar bin aas hazrat umar caliphate hazrat umar caliphate period hazrat umar character hazrat umar conversion to islam hazrat umar conquered area hazrat umar caliphate area hazrat umar cctv hazrat umar children's hazrat umar conquest of jerusalem hazrat umar's contribution to islam hazrat umar conquest of persia hazrat umar css forum hazrat umar cartoon hazrat umar commandments hazrat mian umar chamkani hazrat umar remained caliph for how many years hazrat umar farooq complete history in urdu hazrat umar farooq conversion islam hazrat omar tomb cyprus hazrat umar death hazrat umar died hazrat umar daughter hazrat umar death date hazrat umar dua hazrat umar daughters name hazrat umar darya e neel hazrat umar dailymotion hazrat umar daily mail hazrat umar died at the age of hazrat umar duration of khilafat hazrat umar death in urdu hazrat umar date of birth and death hazrat umar descendants hazrat umar drama hazrat umar damad e ali
अमीरुल मोमिनीन के घर की ईद
Man pasand Rishte ke liye Wazifa
Exam me Kamyabi (pass) hone ke liye Wazifa
Exam me Kamyabi (pass) hone ke liye Wazifa
Rishta Aane ke Bawujud Rishta Nahi hota ho to
Rishta Aane ke Bawujud Rishta Nahi hota ho to?
Shohar ke Gusse ko Dur karne or uski Mohabbat or ulfat me khub izafa ho uska Aasan Tariqa
Shohar ke Gusse ko Dur karne or uski Mohabbat or ulfat me khub izafa ho uska Aasan Tariqa
बुर्का पर्दा हिजाब बुर्का हिजाब बुर्का तुर्की country cte तुर्की chaka तुर्की तुर्की ne demek पर्दा तुर्की country हिजाब बांधने का तरीका हिजाब का अर्थ हिजाब स्टाइल हिजाब शायरी हिजाब क्या है हिजाब का इतिहास हिजाब मीनिंग हिजाब meaning in english हिजाब का मतलब हिजाब बांधने हिजाब कैप हिजाब डे हिजाब बांधने का स्टाइल हिजाब कोट्स हिजाब बांधने की स्टाइल हिजाब पिक्चर हिजाब बांधने की डिजाइन हिजाब सोंग हिजाब बांधना सिखाए हिजाब बांधने का
बुर्का, पर्दा, हिजाब
3 TALAQ QURAN OR HADEES KI ROSHNI ME 3 TALAQ QURAN OR HADEES KI ROSHNI ME 3 talaq 3 talaq bill 3 talaq news in hindi 3 talaq ka 3 talaq news update 3 talaq judgement 3 talaq ka bayan 3 talaq ka kya matlab hai 3 talaq in pakistan 3 talaq ka samachar 3 talaq essay in hindi 3 talaq verdict 3 talaq ordinance 3 talaq ka gana 3 talaq today news 3 talaq hindi 3 talaq law 3 talaq kanoon 3 talaq ka niyam 3 talaq bill in hindi 3 talaq ki saja 3 talaq act 3 talaq at one time 3 talaq aik sath 3 talaq and halala 3 talaq amendment 3 talaq aur halala 3 talaq aaj tak 3 talaq and halala in hindi 3 talaq advantages 3 talaq the hindu 3 talaq in anger 3 talaq in saudi arabia talaq 3 times anger about 3 talaq in hindi after 3 talaq 3 talaq supreme court ka aadesh about 3 talaq bill talaq after 3 months 3 talaq bill passed 3 talaq banned countries list 3 talaq by mufti tariq masood 3 talaq by maulana tariq jameel 3 talaq banned in india 3 talaq banned 3 talaq bill pdf 3 talaq ban in pakistan 3 talaq bill in india 3 talaq breaking news in hindi 3 talaq books 3 talaq bjp 3 bar talaq 3 talaq k baad ruju 3 talaq ke baad 3 talaq ka bill 3 talaq ke bare me 3 talaq judgement by supreme court 3 talaq bill 3 talaq news in hindi 3 talaq ka 3 talaq news update 3 talaq judgement 3 talaq ka bayan 3 talaq ka kya matlab hai 3 talaq in pakistan 3 talaq ka samachar 3 talaq essay in hindi 3 talaq verdict 3 talaq ordinance 3 talaq ka gana 3 talaq today news 3 talaq hindi 3 talaq law 3 talaq kanoon 3 talaq ka niyam 3 talaq bill in hindi 3 talaq ki saja 3 talaq act 3 talaq at one time 3 talaq aik sath 3 talaq and halala 3 talaq amendment 3 talaq aur halala 3 talaq aaj tak 3 talaq and halala in hindi 3 talaq advantages 3 talaq the hindu 3 talaq in anger 3 talaq in saudi arabia talaq 3 times anger about 3 talaq in hindi after 3 talaq 3 talaq supreme court ka aadesh about 3 talaq bill talaq after 3 months
3 Talaq Quran or Hadees ki Roshni me
Zalzale Tanbih or Nasihat earthquake indonesia indonesia indonesia tsunami indonesia tsunami 2018 video indonesia currency indonesia news indonesia time indonesia bali indonesia tsunami video indonesia tsunami today indonesia map indonesia population indonesia volcano indonesia religion indonesia language indonesia tsunami news indonesia to english indonesia city indonesia rupees indonesia news today live indonesia tourism indonesian rupiah indonesia airport indonesia area indonesia airlines indonesia air ticket indonesia air crash indonesia and india indonesia and thailand indonesia airport code indonesia and india currency indonesia airasia indonesia a4 copy paper manufacturers indonesia and malaysia indonesia a4 paper manufacturer indonesia all city name indonesia area code indonesia a4 paper indonesia amazon indonesia army indonesia actor indonesia address indonesia bhukamp indonesia band tsunami indonesia bali photos indonesia bali tsunami indonesia breaking news indonesia bali currency indonesia best places indonesia business visa indonesia band 17 indonesia bali tapu indonesia beaches indonesia bus simulator indonesia bali package indonesia business directory indonesia bali time indonesia bank indonesia band tsunami video indonesia bp indonesia best city indonesia capital indonesia currency image indonesia country code indonesia currency in indian currency indonesia currency to inr indonesia currency price indonesia current news indonesia currency name indonesia cyclone indonesia currency 20000 indonesia city name indonesia coal indonesia cyclone 2018 indonesia continent indonesia concert tsunami indonesia coal price indonesia currency to dollar indonesia currency photo earthquake indonesia bali earthquake indonesia september 2018 earthquake indonesia today news earthquake indonesia 2004 earthquake indonesia video earthquake indonesia bali today earthquake indonesia 2018 bali earthquake indonesia lombok earthquake indonesia jakarta earthquake indonesia sulawesi earthquake indonesia wiki earthquake indonesia youtube earthquake indonesia epicenter earthquake indonesia tsunami earthquake indonesia tsunami 2018 earthquake indonesia today earthquake indonesia tsunami warning earthquake indonesia 2018 live earthquake indonesia prediction earthquake indonesia 2018 tsunami warning earthquake indonesia august 2018 earthquake indonesia abc earthquake indonesia airport earthquake indonesia article earthquake indonesia aftershocks earthquake indonesia app earthquake indonesia and tsunami earthquake indonesia air traffic controller earthquake indonesia aid earthquake indonesia abc news earthquake indonesia affected areas earthquake indonesia alerts earthquake indonesia atc earthquake indonesia area earthquake indonesia affect bali earthquake indonesia august 2017 earthquake indonesia august earthquake indonesia august 5 earthquake indonesia australia earthquake indonesia ambon earthquake indonesia bbc earthquake indonesia bmkg earthquake indonesia before and after earthquake indonesia bulukumba earthquake indonesia breaking news earthquake indonesia before and after pictures earthquake indonesia bridge earthquake indonesia bandung earthquake indonesia boeing 737 earthquake indonesia banten earthquake indonesia borneo earthquake indonesia bogor earthquake indonesia balikpapan earthquake indonesia buildings indonesia earthquake belt indonesia earthquake boxing day indonesia earthquake banda aceh earthquake balukumbar indonesia
Zalzale, Tanbih or Nasihat
पर्दे की हकीकत पर्दे की हकीकत पर्दे के डिजाइन पर्दे के पीछे पर्दे में रहने दो पर्दे बनाने की विधि पर्दे आपके दरवाजे पर्दे के पीछे पिक्चर पर्दे का डिजाइन पर्दे पर शायरी पर्दे का कलर पर्दे का भजन पर्दे लगाने का तरीका पर्दे के पीछे एकांकी पर्दे की रॉड पर्दे का नाटक पर्दे गिरा दो पर्दे की रानी पर्दे के बारे में वर्दी वाला गाना पर्दे का बयान परदे की डिजाइन ajnabee पर्दे bulandi पर्दे bewafaa पर्दे curtain पर्दे पर्दा curtain पर्दा convert in english पर्दा dj सॉन्ग dil पर्दे पर्दा डिजाइन पर्दा design पर्दा dj रीमिक्स सॉन्ग dosti पर्दे का डिजाइन पर्दा dj सॉन्ग वीडियो
पर्दे की हकीकत